Depositarios

O depositario é responsable da custodia e conservación dun activo e da súa administración dilixente en caso de depósito administrado. Poden ser depositarias as empresas de servizos de investimento.