Pagament ajornat

 • Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit 43 € que es paga en la seva totalitat en la primera quota i se suma al capital. 

  • TIN: 17,52% anual.
  • La comissió per emissió i manteniment de la targeta de crèdit és gratuïta el primer any/límit 1.500 €.

  Pagament a terminis per una quantitat fixa mensual: Cada mes pagaràs una quantitat fixa mensual que inclou capital, interessos i comissions. L'import mínim mensual és de 12 € i podreu triar qualsevol quantitat superior. 

  Si tries la forma de pagament Quota fixa, la data de pagament del rebut el dia 5 del mes següent a la liquidació, el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una única compra per aquest import, el mateix dia que contractis la targeta (per exemple l'1 de maig), al tipus d'interès nominal anual del 17,52% i amb una quota mensual de 145 euros (comprensiva de capital, interessos i comissions), t'informem del que pagaràs:

  • 11 quotes de 145 euros. La primera quota inclou l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €, per la qual cosa amortitzes menys capital de l'import total disposat. Aquesta comissió es liquida el dia 20 del mes. 
  • Una última quota de 97,5 euros.
  • L'import total que cal pagar serà de 1.692,50 euros i la TAE resultant serà del 25,41%. 

  La data de liquidació de la quota mensual és el dia 20 de cada mes, però si heu triat pagar el rebut el dia 5, pagareu interessos per aquesta quota des de la data de la liquidació fins a la data de pagament. 

  La quantitat fixa mensual no podrà ser inferior al 3% del saldo disposat que reflecteixi l'extracte del "Compte de targeta de crèdit" abans de la liquidació, més els interessos generats i les comissions corresponents durant el període mensual de liquidació corresponent.

Pagament personalitzat

 • Aquest sistema et permet ajornar el pagament de l'import d'una compra feta amb la targeta o el saldo disposat de la teva targeta després de la liquidació mensual, sempre que sigui igual o superior a 50 €. L'import de les quotes serà una quantitat fixa (que inclou capital i interessos), que dependrà del termini que trieu, entre un mínim de 7 quotes i un màxim de 36. Els pagaments personalitzats es liquiden l'últim dia feiner de cada mes. 

  Pagament personalitzat Amb interessos 

  Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit: 43 € (1) 

  TIN: 18% anual. 

  La comissió per emissió i manteniment de la targeta de crèdit és gratuïta el primer any / límit 1.500 €

  Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 12 mesos, t'informem del que pagaràs:

  • la primera quota serà de 65,93 euros, inclou només interessos i l'import íntegre de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €.
  • Les següents 11 quotes seran de 148,94 euros cadascuna.

  L'import total que cal pagar serà de 1.704,27 euros i la TAE resultant serà del 25,87%.

  Pagament personalitzat Amb comissió

  Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit: 43 € (1) 

  Comissió d'ajornament: 2,9%, 3,6% 4,3% o 5% sobre l'import ajornat segons el termini escollit en 3, 4, 5 o 6 mesos. 

  La comissió per emissió i manteniment de la targeta de crèdit és gratuïta el primer any / límit 1.500 €

  A continuació es detallen els exemples del pagament personalitzat amb comissió de 3 a 6 mesos, atès que representen les TAE màximes i mínimes, respectivament. El TIN en tots els casos és del 0%. 

  Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 €, fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 6 mesos, t'informem del que pagaràs: 

  La primera quota serà de 368 euros, i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 5% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €.

  Les següents 5 quotes seran de 250 euros cadascuna.

  L'import total a pagar serà de 1.618,00, i la TAE resultant serà del 31,96%.

  Si el límit de crèdit de la vostra targeta és de 1.500 €, feu una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contracteu la targeta (per exemple l'1 de maig) i trieu pagar-ho en 3 mesos, us informem que pagareu: 

  La primera quota serà de 586,50 euros, i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 2,9% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta que és de 43 €. 

  Les 2 quotes següents seran de 500 euros cadascuna. 

  L'import total a pagar serà de 1.586,50, i la TAE: 41,99%. 

  Si no heu de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit, l'import total a pagar en 3 mesos serà de 1.543,50 €, i la TAE del 19,23%. 

  Aquest sistema és aplicable específicament a cada liquidació concreta per a la qual s'hagi sol·licitat.