Informació sobre despeses de formalització d'hipoteques

Segons el parer de l'Audiència Provincial de Barcelona en sentència de 15 de març de 2014 ja ha transcorregut el termini per poder reclamar la devolució de quantitats, ja que els consumidors van conèixer el caràcter abusiu de la clàusula de despeses de BBVA, el gener de 2017.

El termini per demanar la devolució de despeses derivades d'una clàusula declarada abusiva, d'acord amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (“TJUE”), ha de tenir en compte que la persona afectada sigui coneixedora del caràcter abusiu de la clàusula en qüestió.

En relació amb la clàusula de despeses de BBVA, va ser declarada abusiva pel Tribunal Suprem en sentència del 23 de desembre de 2015. La sentència va ser publicada el 21 de gener de 2016 i es va fer notòria durant els mesos posteriors no només entre els sectors professionals sinó també entre els consumidors, apareixent en tota mena de publicacions, comunicacions, publicitat i notícies. Per tant, s'ha d'entendre que, a partir del mes de gener de 2017, es poden considerar complertes les circumstàncies que permeten iniciar el còmput del termini de prescripció per reclamar la devolució de les despeses (tal com estableix la sentència recent de l'Audiència Provincial de Barcelona en aplicar el criteri de l'última sentència del TJUE).

Així, i considerant que el termini per demanar la devolució de quantitats, de conformitat amb la normativa vigent, és de cinc anys, en el dia d'avui hauria transcorregut àmpliament el termini per poder demanar aquesta devolució.