Butlletí fiscal març 2023

Índex

Ja fa tres mesos que vam dir adeu a l'any 2022, un any que, en l'àmbit de la fiscalitat de grans patrimonis, tots recordarem com aquell en què van anar desapareixent la immensa majoria de les SICAV de caràcter familiar i en què va sorgir un nou impost, conegut com el de solidaritat de les grans fortunes.

En efecte, durant el 2022 es van adoptar els acords de dissolució amb liquidació de totes les SICAV amb socis o accionistes que van decidir acollir-se al règim transitori perquè, davant els canvis en la seva tributació, poguessin “sortir” d'aquest vehicle d'inversió sense efecte fiscal. Tot i que el termini per reinvertir en fons espanyols no venç fins al pròxim 31 de juliol, ja es van anar materialitzant bona part d'aquestes reinversions.

D'altra banda, tal com indiquem més amunt, va haver-hi el “naixement” d'un nou impost, que probablement pocs esperàvem, però que, malgrat els grans dubtes sobre la seva constitucionalitat, el 28 de desembre va veure la “llum” al BOE, amb la intenció, tal com indica expressament la norma mateixa que el crea, d'harmonitzar la tributació sobre el patrimoni a totes les comunitats autònomes.

Així, doncs, el 2023 comença amb el focus posat en l'impost de solidaritat de les grans fortunes (ISGF), ja que es tracta del primer any en què s'haurà de fer la declaració pel que fa al patrimoni existent el 2022. És important, a més, tenir en compte que la declaració per aquest impost s'haurà de presentar durant el mes de juliol, un cop es conegui la quota satisfeta per l'impost sobre el patrimoni (IP), ja que és deduïble per a la determinació de la quota que s'haurà d'ingressar de l'ISGF.

Al marge d'aquest nou impost, destaquem la modificació de l'escala de gravamen aplicable a la base de l'estalvi de l'IRPF, que ens ha portat un petit increment dels tipus a què tributen les rendes més altes i, en l'àmbit autonòmic, canvis especialment en l'IP.

En concret, pel que fa a l'IP i les comunitats autònomes, cal esmentar, a més de la incorporació d'Andalusia juntament amb Madrid com a comunitat on l'impost està totalment bonificat, l'augment del 25% al 50% de la bonificació aplicable sobre la quota a Galícia i la pujada del mínim exempt a 3.700.000 euros a Múrcia, així com, a l'altra banda, l'increment de tipus impositius, encara que de forma temporal, a Catalunya i València.

Jesús Muñoz García

Director de Planificació Patrimonial

Banca Privada de BBVA

El 28 de desembre passat es va publicar, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), la Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, per la qual es crea l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes i es modifiquen altres normes tributàries.
La Llei 31/2022, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 24 de desembre, incorpora novetats fiscals amb repercussió en la gestió de patrimonis; les de més interès són les que comentem tot seguit.

El 22 de desembre passat es va publicar, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, més coneguda com a llei de “start ups”. Aquesta llei conté un conjunt d'incentius fiscals destinats principalment a afavorir les necessitats específiques d'aquesta mena d'empreses i incorpora, a més, alguna altra modificació de caràcter fiscal.

Tot seguit resumim les mesures fiscals introduïdes a través d'aquesta llei que poden ser de més interès.

Com cada any, les comunitats autònomes incorporen modificacions en matèria de tributs cedits, i en aquesta ocasió destaquen les deflactacions de les tarifes autonòmiques aplicables a la base general de l'impost sobre la renda de les persones físiques i les relatives a l'impost sobre el patrimoni.

El Tribunal Suprem s'ha pronunciat recentment sobre dues interessants qüestions respecte de les quals canvia el criteri que havia mantingut amb anterioritat. En concret, es tracta de la tributació de la concessió d'opcions de compra i els interessos de demora derivats de la devolució d'ingressos indeguts.

Tal com veurem a continuació, a la inversió en capital de risc se li podrien aplicar els beneficis fiscals de l'empresa familiar, encara que dependrà del compliment de certs requisits, entre els quals la forma en què s'instrumenti la inversió:

Cal tenir en compte:

El contingut d'aquesta secció és merament informatiu i no pressuposa assessorament fiscal o jurídic.