TAE

(Taxa Anual Equivalent) És un tipus d'interès teòric a un any, que permet establir comparacions entre actius amb diferents terminis de venciment i condicions contractuals. Mitjançant una fórmula matemàtica, s'obté el tipus anual que, en un moment donat, igualaria el valor de la inversió amb el valor actual de tots els fluxos previstos de cobraments i pagaments (cupons, amortització del principal, etc.).