Qualificació

Rating o qualitat creditícia és la valoració d'una empresa o emissió d'un actiu que permet saber la capacitat d'una empresa per pagar en el futur les seves obligacions.

El ràting s'estableix partint d'una escala que va des de la qualitat creditícia màxima (AAA) passant per la qualitat intermèdia (BBB) fins arribar a la qualitat creditícia mínima (CCC).

Com més baixa és la qualitat creditícia, s'exigeix un tipus d'interès més alt per compensar el risc que assumeix l'inversor.

També et podria interessar