Quitament

Quitança és un conveni que un deutor firma amb un o diversos creditors, a través del qual el deutor es compromet a pagar una part del seu deute al creditor, mentre que aquest renuncia al seu dret sobre la resta. Amb aquest acord se solucionen situacions d'impagament per insolvència del deutor i el creditor s'assegura el cobrament d'una part del deute.

No hi ha cap criteri que determini l'abast dels quitaments, ja que depèn de la situació del deutor, de l'abast del deute i, igual que en qualsevol acord, del pacte entre les parts.

També et podria interessar