Hipoteca

Una hipoteca és un dret real que grava un bé immoble i que normalment s'utilitza per aconseguir el finançament necessari per a la seva compra (encara que també es poden hipotecar béns mobles). La hipoteca s'inscriu en el Registre de la Propietat. Col·loquialment, s'utilitza com a sinònim de préstec hipotecari.

En qualsevol préstec hipotecari existeix la garantia personal dels prestataris i la garantia de l'immoble, és a dir, tant els recursos econòmics de qui el sol·licita com l'habitatge formen part de la garantia del préstec.

Les tres modalitats principals d'hipoteques segons el seu tipus d'interès són:

  • Hipoteca d'interès variable: El tipus d'interès està compost per un índex de referència, que habitualment és l'euríbor, més un diferencial fix. En aquest cas, el tipus d'interès es revisa normalment cada 6 mesos per reflectir els canvis en l'índex de referència. Amb aquesta modalitat, la quota mensual serà més alta quan l'euríbor pugi i menor quan baixi.
  • Hipoteca d'interès fix: En aquest cas, tant la quota mensual com el tipus d'interès no varien durant tot el termini del préstec. Cada mes es paga la mateixa quota, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin. El tipus d'interès a què s'ofereixen les hipoteques a tipus fix sol ser més alt i el termini de devolució menor en comparació amb les hipoteques a tipus variable.
  • Hipoteca amb un tipus mixt: El tipus d'interès és fix durant una part del préstec i variable durant l'altra.

Què és una hipoteca?

També et podria interessar