Fins a la data

Ordre de borsa que es limita temporalment a una data concreta fins a la qual, i inclosa aquesta, es fa una determinada operació.