Futurs

Acord que obliga les parts a comprar un determinat nombre de valors, a una data prevista i amb un preu preestablert. En els mercats de futurs, l'actiu que es negocia és l'actiu subjacent. El futur és un contracte pel qual em comprometo dins d'un termini previst a comprar o vendre un actiu financer o una primera matèria a un preu ja prefixat. El preu del futur oscil·larà dins d'aquest termini d'acord amb com ho faci l'actiu financer o la primera matèria que es pren com a referència. Per aquesta dependència del preu d'altres actius, se l'anomena genèricament producte derivat.