Futurs financers

En la normativa reglamentària a Espanya es defineixen els futurs financers com contractes a terminis sobre valors, préstecs o dipòsits, índexs o altres instruments de naturalesa financera, que tinguin normalitzats el seu import nominal, objecte i data de venciment, i que es negociïn i transmetin en un mercat organitzat la societat rectora del qual els registri i liquidi, actuant com a compradora davant el membre venedor i com a venedora davant el membre comprador. En resum, contractes mitjançant els quals dues parts s'obliguen a dur a terme una operació de compravenda en un termini futur, establint-se la quantitat, el preu i la data de l'operació.