Fons de titulació d'actius (FTA)

Fons que es configura com un patrimoni separat, administrat per una societat gestora. Una entitat que vol finançament (cedent) ven determinats actius al fons de titulització, i aquest emet valors garantits per aquests actius. Aquests valors (anomenats bons de titulització) són els que es col·loquen entre els inversors. Quan els actius cedits són préstecs hipotecaris, el fons que els adquireix és un fons de titulització hipotecària (mortgage securitisation fund), i els valors que emet es denominen bons de titulització hipotecària.