Fondo de titulación de activos (FTA)

Fondo que se configura como un patrimonio separado, administrado por unha sociedade xestora. Unha entidade que desexa financiamento (cedente) vende determinados activos ao fondo de titulización, e este emite valores apoiados polos devanditos activos. Estes valores (chamados bonos de titulización) son os que se colocan entre os investidores. Cando os activos cedidos son préstamos hipotecarios, o fondo que os adquire é un fondo de titulización hipotecaria (mortgage securitisation fund), e os valores que emite denomínanse bonos de titulización hipotecaria.