Fons de maniobra

Té dues lectures, per un costat la de funcionament, que és la diferència entre l'actiu circulant i el passiu circulant. D'altra banda, la de plantejament, que és la part dels recursos permanents que finança l'actiu circulant. En definitiva, és la part d'actiu circulant que no pot ser finançada amb recursos espontanis i, per tant, s'ha de fer amb recursos permanents.