Flux de caixa

(Cash Flow) Diferència entre els cobraments i els pagaments fets de manera efectiva durant un període de temps, com a conseqüència de l'activitat d'una companyia (no coincideix amb les despeses i els ingressos meritats, que es poden registrar comptablement, però que no sempre tenen un reflex immediat en el compte de tresoreria). Aquesta entrada i sortida de diners també es coneix com a ‘flux de tresoreria’. En l'àmbit de les anàlisis i les valoracions d'empreses, es distingeix entre els conceptes de flux de caixa (beneficis després d'impostos més amortitzacions) i flux de caixa lliure. Aquest últim s'obté restant al flux de caixa les inversions necessàries per atendre les necessitats operatives de l'empresa, i constitueix la liquiditat efectiva d'aquesta.