EVA

(Economic Value Added) És un indicador per mesurar la creació de valor per a l'accionista. Es defineix com el valor en excés que un negoci o una unitat de negoci aporta després de detreure del resultat que genera el cost que suposa finançar els actius que estan afectes a aquest negoci o unitat de negoci. La base de l'EVA consisteix a obtenir la diferència entre una mesura del resultat (benefici operatiu net) i el càrrec de capital (capital econòmic x cost de capital de l'empresa). D'aquesta manera s'obté un indicador de la gestió de l'empresa en funció del seu rendiment econòmic i de la seva rendibilitat financera. És a dir, tenint en compte els punts de vista tant del gestor com de l'accionista.