Empreses cotitzades

Aquelles empreses que decideixen posar les seves accions a fluctuar en un mercat borsari, amb l'objectiu principal d'obtenir finançament. A aquestes empreses se'ls exigeix uns requisits específics d'informació economicofinancera i mercantil. En contrapartida, el fet de cotitzar als mercats borsaris els atorga més facilitat a l'hora de trobar nous socis. Així mateix, amb posterioritat a la sortida a borsa, poden recórrer a les ampliacions de capital com a forma complementària de finançament.