Dividend en accions

El repartiment del dividend pot coincidir amb una operació de capital. En aquest cas, els valors de repartiment de benefici i d'ampliació poden ser els mateixos, amb la qual cosa es tractaria d'un augment del capital alliberat amb càrrec a beneficis. També es pot donar el cas d'una ampliació de capital en part amb càrrec a beneficis i en part amb desemborsament en efectiu. Així mateix, poden provenir de repartiment d'accions procedents de l'autocartera de la societat. Implica una reducció de reserves i un augment del capital social.