Diferencial

En els mercats de futurs és la separació existent en un instant donat entre el preu de comptat d'un actiu o instrument financer i el seu preu en el mercat de futurs.