Deute amortitzable

És una de les formes més comunes de finançament i captació de recursos de l'Estat, les Administracions territorials i altres organismes públics. La característica principal del deute amortitzable, a diferència del perpetu, és el compromís de l'emissor a la seva amortització, és a dir, al reemborsament als subscriptors del nominal i els interessos dels títols quan finalitzen els terminis establerts.