Derivat cotitzat

Un derivat cotitzat és un derivat la contractació del qual té lloc dins un mercat financer organitzat. Les condicions d'aquests derivats ja venen establertes pel mercat mateix.

Els mercats financers organitzats de derivats solen disposar d'un sistema de dipòsits en garantia i d'una cambra de compensació, de manera que el risc de crèdit associat als derivats és inferior al dels derivats OTC.