Delta

Delta és la mesura que representa la sensibilitat de la prima d'una opció davant variacions de la cotització de l'actiu subjacent. Indica quant varia la prima de l'opció quan la cotització de l'actiu subjacent augmenta en 1 euro. Una delta elevada en valor absolut implica una sensibilitat més alta de la prima de l'opció davant de moviments de la cotització de l'actiu subjacent. La delta d'una opció representa la velocitat de canvi de la prima.

També pot ser considerada com la probabilitat que té l'opció de ser exercida a venciment, és a dir, la probabilitat que l'opció tingui valor intrínsec a venciment