Compte de valors

És una anotació comptable en què es fan constar tots els valors mobiliaris que una mateixa persona té dipositats en una entitat borsària o financera.