Copropietat d'accions

Supòsit en què una acció o més corresponen a diversos titulars.