Coeficient alfa

Coeficient que indica el risc associat a un valor concret, a causa de les seves pròpies característiques, en relació amb el conjunt del mercat. S'utilitza per a l'avaluació de la gestió d'una cartera, en què es compara el rendiment obtingut per aquesta amb l'obtingut per a un determinat paràmetre de referència, com pot ser un índex borsari. Un alfa positiu indica que el gestor ha obtingut un rendiment superior al de l'índex