CNMV

Comissió Nacional del Mercat de Valors. Entitat espanyola de dret públic i amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei de reforma del Mercat de Valors de 1988, que té entre les seves funcions les d'ordenació, supervisió i inspecció, tant respecte als mercats de valors com a l'activitat de les persones físiques i jurídiques que es relacionin amb ells. Està regida per un Consell, al capdavant del qual hi ha un president nomenat pel Govern.