Clàusula terra

S'entén com a clàusula terra aquella que estableix un percentatge mínim a pagar en les quotes d'una hipoteca, encara que l'interès sorgit de la suma de l'índex de referència i el diferencial sigui inferior.