Cash-flow

El terme anglosaxó “cash flow” (flux de caixa) fa referència a les disponibilitats financeres o de tresoreria de l'empresa. El seu augment o disminució mostra la capacitat per generar riquesa. És un concepte que se sol utilitzar com a paràmetre borsari en substitució del benefici, sobretot quan aquest està distorsionat per elevats resultats extraordinaris, polítiques comptables conservadores, amortitzacions i provisions fiscals, etc.