Assegurament d'una emissió

Acord pel qual les entitats col·locadores d'una emissió es comprometen amb la societat emissora, a canvi del cobrament d'una comissió complementària, a adquirir els valors que no puguin col·locar entre el públic. D'aquesta manera, l'emissor sap que podrà disposar de la totalitat dels fons que componen l'emissió. A Espanya, poden actuar com a asseguradores les societats de valors, les entitats oficials de crèdit, els bancs i les caixes d'estalvis.