Any base

És el que es pren com a inici en l'elaboració d'una referència, generalment un índex. Els índexs són instruments que resumeixen en una sola dada el comportament de múltiples magnituds homogènies o agregables (cotitzacions, etc.) a partir d'un moment donat (any base), al qual s'assigna un valor inicial.