Valor nominal d'una acció

Quan es tracta de bons, és el seu valor teòric, el qual coincideix amb el valor a què s'amortitzarà (és a dir, la quantitat que rebrà l'inversor al venciment, llevat que en l'emissió s'hagin establert condicions especials de reemborsament). Els bons es negocien en percentatge del valor nominal, per la qual cosa el comprador només pagarà aquesta proporció més els interessos acumulats del cupó (cupó corregut), si escau. En el cas de les accions, el valor nominal és el resultat de dividir el capital social de l'empresa entre el número d'accions.