Valor borsari

Valor que l'oferta i la demanda donen a una acció d'acord amb unes previsions de revaloració. És un preu de mercat que varia en funció dels beneficis empresarials i de l'evolució futura dels tipus d'interès i d'altres variables.