Subscripció

Acte pel qual una persona adquireix la titularitat d'uns valors nous o d'emissió. Es denomina adquisició en el mercat primari.