SOCIMI

Les SOCIMI (Societats Cotitzades d'Inversió en Mercat Immobiliari) són societats anònimes l'objecte social de les quals és l'adquisició i promoció d'actius immobiliaris de naturalesa urbana per al seu lloguer, sigui quin sigui l'ús. Es caracteritzen per un règim fiscal molt avantatjós a canvi d'exigir el repartiment via dividend de gairebé la totalitat de les rendes generades. A més, les seves accions han d'estar admeses a negociació en un mercat regulat (en una borsa).