Punt mort

També anomenat “llindar de rendibilitat”, és el punt a partir del qual l'inversor comença a obtenir beneficis, després d'haver cobert els costos de la inversió.