Prima d'emissió

En les diferents modalitats d'ampliació de capital, existeix aquella en què es paga una prima d'emissió. L'accionista entrega els seus drets de subscripció, paga el valor nominal de l'acció i també se li exigeix una prima d'emissió. La suma dels tres conceptes no ha de superar el preu de les accions velles, ja que si fos superior, no interessaria acudir a l'ampliació de capital i optaria per adquirir les accions que ja es negocien.