Portfolio

S'anomena portfolio o cartera el conjunt d'inversions, o combinació d'actius financers que constitueixen el patrimoni d'una persona o entitat.