Paritat

Equivalència entre el valor nominal i l'efectiu dels valors mobiliaris. Definició del valor d'una moneda en relació amb una altra moneda o amb un patró internacional.