Obligació convertible

Aquella que dona dret al subscriptor a convertir-la en accions ordinàries de la societat emissora, dins d'unes condicions i terminis determinats.