Memòria

Informe que, juntament amb el balanç i el compte de pèrdues i guanys, compon els comptes anuals d'una companyia. La seva elaboració és competència dels administradors de la societat, en un termini màxim de tres mesos des del tancament de l'exercici. La memòria comenta i amplia la informació recollida en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys. Entre altres continguts, informa sobre la distribució de resultats, les normes de valoració dels actius, etc.