LIBOR

(London Interbanking Offering Rate). Tipus d'interès per a dipòsits al mercat interbancari de Londres. Existeix un libor per a cadascuna de les eurodivises, a cadascun dels terminis en què es cotitzen els dipòsits. Sol utilitzar-se com a referència per marcar els tipus d'interès en els crèdits i emprèstits internacionals expressats en euros.