Joint ventures

Terme que designa l'agrupació temporal d'empreses per a l'èxit d'objectius comuns. L'agrupació pot sorgir per la creació d'una nova empresa de caràcter temporal els socis de la qual són empreses interessades en la unió, o bé mitjançant la formalització contractual que vinculi jurídicament aquestes empreses.