Impost sobre successions i donacions

L'impost sobre successions i donacions, tal com és denominat per la legislació, és el tribut amb el qual es graven els increments de patrimoni obtinguts a títol lucratiu. En altres paraules, és l'impost que abona una persona en rebre, per exemple, una herència o una donació. Malgrat que comprèn dos conceptes diferents, herències i donacions, ambdós s'inclouen dins de la mateixa figura jurídica. A més, i encara que això es desconegui en la majoria de les ocasions, aquest impost també grava la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d'assegurances sobre la vida quan el contractant sigui persona diferent del beneficiari, llevat que tributi per IRPF.

En el cas de les successions, el tribut s'aplica al valor d'una herència després de la defunció d'una persona. Per a això hi ha d'haver hereus legítims o bé que la persona difunta hagi fet un testament. De no ser així, o si s’escau una renúncia a l'herència, l'Estat (el central o l'autonòmic, segons la llei) adquireix aquests béns.

D'altra banda, en el supòsit de donacions, es grava el valor d'una donació econòmica o un altre bé material que rep una persona. Un exemple pot ser el regal que faci un familiar a un altre d'un habitatge, un vehicle o, simplement, diners. Encara que en aquest cas la donació es fa en vida i no es dona després de la defunció de la persona que proporciona el bé, cal tributar-la igualment.

Característiques de l'impost sobre successions

En definir i categoritzar l'impost sobre successions és important destacar quatre de les seves característiques principals:

És un tribut personal: l'ha d'assumir i abonar la persona que rep l'herència o la donació.

És un tribut subjectiu, per la qual cosa, d'acord amb la definició i el seu funcionament, es tenen en compte les circumstàncies del subjecte passiu, és a dir, la persona que rep el bé i que serà responsable de pagar l'impost.

És un tribut directe: s'aplica sobre els ingressos o els béns transmesos i es paga a l'Agència Tributària.

És un tribut progressiu: això suposa que el tipus impositiu serà més important com més gran sigui la base imposable. És a dir, a més quantitat o valor rebut, més quantitat d'impostos.

Marc regulatiu

L'impost sobre successions i donacions es regula a la Llei 29/1987, de 18 de desembre, i al Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de l'impost. Tanmateix, en tractar-se d'un tribut cedit a les comunitats autònomes, aquestes tenen capacitat per regular, entre altres aspectes, les reduccions aplicables a la base imposable, la tarifa de l'impost i les deduccions i bonificacions de la quota.

És per això que el tipus impositiu pot ser diferent a cadascuna de les regions d'Espanya.

L'impost, en el cas les de successions, s'ha d'ingressar en un termini de sis mesos des que es produeix la defunció de la persona que transmet els béns i, en el cas de les donacions, en 30 dies hàbils a comptar del següent al de la donació, llevat d'excepcions. Això es duu a terme fent el pagament a l'Agència Tributària mitjançant els models 650 (adquisicions mortis causa), el model 651 (donacions) i el 655 (consolidació del domini per extinció de l'usdefruit).

També et podria interessar

 • Sense comissions ni condicions per gaudir d'aquests avantatges.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual de targeta de dèbit.
  • I, per descomptat, sense necessitat de domiciliar-hi la teva nòmina ni rebuts.

  Gratis, sense comissions ni condicions i sense paperassa.

  Només per a nous clients.

 • Per a joves d'entre 18 i 29 anys.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual a la teva targeta de dèbit.
  • Sense necessitat de nòmina.

  Sense comissions només per utilitzar la teva targeta una vegada al mes (treure diners, pagar les teves compres, etc.).