IIC no harmonitzades (NON-UCITS)

Fons i societats d'inversió estrangeres que no estan domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o que, si ho estan, no estan subjectes a la directiva europea que regula les institucions d'inversió col·lectiva. Perquè puguin comercialitzar-se a Espanya entre inversors particulars és necessari que s'inscriguin en els registres de la CNMV i que no tinguin el seu domicili en un estat considerat com a paradís fiscal.