Hedging

Operació típica de cobertura dels mercats de futurs per mitjà de la qual es fixa el preu d'un actiu cotitzat en aquests mercats mitjançant un contracte de futurs; d'aquesta manera, es cobreix de la possible variació de preu en el termini en mesos a què s'hagi concertat l'operació.