Gross spread

En una oferta pública d'accions, les comissions totals que obté el grup assegurador. Representa la diferència entre el preu d'oferta al públic i el preu pagat per l'assegurador als emissors (en cas d'accions noves) o els venedors (cas d'accions en circulació). Té tres components: comissió d'assegurament, comissió de direcció i la comissió de vendes.