Fons de renda fixa

Són aquells fons de modalitat FIM que inverteixen bona part del seu patrimoni en actius de renda fixa (bons i obligacions, lletres, pagarés...) tant espanyols com estrangers. La seva marxa està condicionada a l'evolució dels bons i les obligacions.