Fons de pensions

Institució d'inversió col·lectiva que té com a característica distintiva el fet de canalitzar l'estalvi dels seus participants cap a la cobertura de les necessitats econòmiques de la població retirada, com a sistema de previsió complementari de les prestacions obligatòries de jubilació. Són patrimonis creats amb l'objecte exclusiu d'acomplir els plans de pensions que tenen adscrits.