Data de liquidació

En els mercats de valors, la data en què es liquida una transacció, és a dir, la data en què es fan pagaments i es lliuren títols. La diferència exacta entre la data de l'operació i la data de la liquidació varia molt d'un mercat a un altre i és convenient conèixer-la abans de fer operacions en un mercat.