Emissor

La persona física o jurídica de caràcter públic o privat que emet valors o actius financers com un mitjà de captar recursos externs en qualitat de préstecs, emissions o ampliacions de capital. En el cas de les societats, fan la formació inicial de seu capital social o les futures ampliacions mitjançant emissions públiques d'accions.